เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์

฿280.00

หนังสือ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ฉบับเตรียมสอบเข้านิติศาสตร์”

จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้และความเข้าใจทางกฎหมายเบื้องต้นเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเตรียมตัวสอบเข้าคณะนิติศาสตร์ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ คณะผู้จัดทำเห็นว่าการจัดทำหนังสือที่มีแต่เพียงหัวข้อให้ท่องจำโดยไม่ได้อธิบายให้เกิดความเข้าใจย่อมไม่อาจทำให้ผู้อ่านมีความรู้และความเข้าใจกฎหมายอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการสอบเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ได้ เพราะการสอบเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ในปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันสูง

ข้อสอบมีความยากและซับซ้อนขึ้นเป็นอันมาก ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำหนังสือที่มีเนื้อหาครบถ้วนประกอบกับตัวอย่างการใช้กฎหมาย เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ทางกฎหมายอย่างครอบคลุมและมีความเข้าใจกฎหมายอย่างเป็นระบบ ด้วยเหตุนี้ทำให้หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหามากเกินไปสำหรับผู้เริ่มสนใจกฎหมาย แต่หากผู้อ่านมีความพยายามและความตั้งใจ ผู้อ่านก็จะประสบความสำเร็จได้โดยไม่ยากนัก

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีประโยชน์จำกัดอยู่เฉพาะนักเรียนที่ใช้เตรียมตัวสอบเข้าศึกษานิติศาสตร์เท่านั้น แต่ผู้ใดที่จำเป็นต้องศึกษาความรู้กฎหมายเบื้องต้นก็อาจใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้เพื่อประกอบการเรียนได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษากฎหมายระดับปริญญาตรี หรือนักศึกษานอกคณะนิติศาสตร์ที่เรียนวิชาความรู้กฎหมายทั่วไป หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้และเข้าใจกฎหมายอย่างเป็นระบบ

 

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: ฺB01 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

คำอธิบาย

ชื่อผู้แต่ง : พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์
รหัสสินค้า : 9786162697418
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม จำนวนหน้า : 340
ขนาด : 18.5×26
พิมพ์ : ครั้งที่ 10 : สิงหาคม 2562

สารบัญ

ภาค1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
1. ความหมายของกฎหมาย
2. วิวัฒนาการของกฎหมาย
3. บ่อเกิดของกฎหมาย
4. ลำดับชั้นของกฎหมายลายลักษณ์อักษร
5. ประเภทของกฎหมาย
6. ระบบกฎหมาย
7. ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย
8. โครงสร้างของบทบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร
9. การใช้และการตีความกฎหมาย
10. สิทธิ
11. ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

ภาค 2
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บทที่ 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
1. ความหมายของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2. การจัดทำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3. ลักษณะสำคัญของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บทที่ 3 กฎหมายลักษณะบุคคล
1. ความหมายของบุคคล
2. บุคคล ธรรมดา
3. นิติบุคคล
4 ภูมิลำเนาของบุคคล

บทที่ 4 กฎหมายลักษณะนิติกรรม
1. ความหมายของนิติกรรม
2. องค์ประกอบของนิติกรรม
3. ประเภทของนิติกรรม
4. ความไม่สมบูรณ์ของนิติกรรม
5. การเสดงเจตนา
6. เงื่อนไขและเวลา
7. อายุความ

บทที่ 5 กฎหมายลักษณะหนี้
1. ความหมายของหนี้
2. บ่อเกิดแห่งหนี้
3. หนี้ที่ไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมาย
4. ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้
5. การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย
6. การควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้
7. ความระงับแห่งหนี้
8. สัญญา
9. ละเมิด

บทที่ 6 กฎหมายลักษณะเอกเทศสัญญา
1. ข้อความเบื้องต้น
2. สัญญาซื้อขาย
3. สัญญาแลกเปลี่ยน
4. สัญญาให้
5. สัญญาเช่าทรัพย์
6. สัญญาเช่าซื้อ
7. สัญญาจ้างแรงงาน
8. สัญญาจ้างทำของ
9. สัญญายืม
10. สัญญาฝากทรัพย์
11. สัญญาค้ำประกัน
12. สัญญาจำนอง
13. สัญญาจำนำ
14. สัญญาประกันภัย
15. สัญญาตั๋วเงิน
16. สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท

บทที่ 7 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
1. ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน
2. ประเภทของทรัพย์สิน
3. ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผล
4. สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
5. กรรมสิทธิ์
6. การครอบครองปรปักษ์
7. ทางจำเป็นและภาระจำยอม
8. หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่หน้าสนใจ
บทที่ 8 กฎหมายลักษณะครอบครัว
1. ข้อความเบื้องต้น
2. การหมั้น
3. การสมรส
4. บิดามารดากับบุตร

บทที่ 9 กฎหมายลักษณะมรดก
1. ข้อความเบื้องต้น
2. ความหมายของมรดก
3. เวลาที่มรดกตกทอดแก่ทายาท
4. ผู้มีสิทธิได้รับมรดก
5. การรับมรดกของพระภิกษุ
6. การเสียสิทธิในการรับมรดก
7. พินัยกรรม
8. ผู้จัดการมรดก
9. มรดกที่ไม่มีผู้รับ

ภาค 3
กฎหมายอาญา

บทที่ 10 กฎหมายอาญาทั่วไป
1. ความหมายและลักษณะของกฎหมายอาญา
2. ประมวลกฎหมายอาญา
3. ขอบเขตของการใช้กฎหมายอาญา
4. ประเภทของความผิดในทางอาญา
5 .โครงสร้างความรับผิดในอาญา
6. เหตุลดโทษ
7. การพยายามกระทำความผิด
8. ผู้กระทำความผิดหลายคน
9. โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย

บทที่ 11 กฎหมายอาญาภาคความผิด
1. ข้อความเบื้องต้น
2. ความผิดต่อชีวิต
3. ความผิดต่อร่างกาย
4. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
5. ความผิดฐานอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ภาค 4
กฎหมายมหาชน

บทที่ 12 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
1. ความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
2. หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
3. รัฐ รูปแบบของรัฐ และรูปแบบการปกครอง
4. การกระทำของรัฐ
5. หลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย
6. รัฐสภา
7. คณะรัฐมนตรี
8. ศาล
9. องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
10. การเลือกตั้ง
11. พรรคการเมือง
12. หลักการอื่นๆ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

บทที่ 13 กฎหมายปกครอง
1. ความหมายของกฎหมายปกครอง
2. ฝ่ายปกครอง
3. การกระทำทางปกครอง
4. หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
5. หลักการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
6. ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ภาค 5
กฎหมายพิเศษ

บทที่ 14 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
1. ความหมายและลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญา
2. กฎหมายลิขสิทธิ์
3. กฎหมายสิทธิบัตร
4. กฎหมายเครื่องหมายการค้า

บทที่ 15 กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
1. กฎหมายทะเบียนราษฎร
2. กฎหมายชื่อบุคคล
3. กฎหมายสัญชาติ
4. กฎหมายภาษีอากร
5. กฎหมายแรงงาน
6. กฎหมายล้มละลาย

ภาค 6
แบบฝึกหัดและเฉลย
บทที่ 16 แบบฝึกหัด
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
2. ความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย
บทที่ 17 เฉลย แบบฝึกหัด
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
2. ความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย
บรรณานุกรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 100 g

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *